Xibalba

The Tree Of Life

The roots of the Tree of Life descend deep into the land called Xibalby, draining the juices essential to grow, producing flowers and fruits out of the soil. The fruits are food for the living creatures. When the living creatures die, they come to the realm of the underworld, to give the essential energy to the Tree’s roots, to the issue of new crops. This is an inseparable circle, in which the living becomes dead, and the dead becomes alive.

In free translation, Xibalba is a “Place of fear”, according to the Mayan mythology – a sacred land lying beneath the surface of the earth, where souls wander after death. The legend has it, that the entrance to Xibalba is in a Milky Way’s dark gap. Xibalba is inhabited by the spirits of the ancestors, that feel and work just like people, they know the pain and desire, joy and sadness.

THE TREE OF LIFE symbolizes paradise, abundance and immortality. It expresses the cosmic power, the eternal circle of birth and death. It links the three worlds: lower (hell), intermediate (earth) and higher (heaven). It can also be applied to the three spheres of mind: super-consciousness, consciousness and the subconscious, where the crown is a symbol of the mind, a bole symbolizes a body, and roots – the instincts.

The “Xibalba tree of life” project touches several forms of perception, by influencing the hearing, motion and vision. It touches issues of passing- rebirth, life- death, darkness-light, white and black – the eternal circle of karma. It uses the ancient and universal symbols as essential elements, to create a universal language of expression.

XIBALBA – drzewo życia

Korzenie Drzewa Życia schodzą głęboko do krainy Xibalby, ciągnąc z ziemi soki potrzebne do wzrastania, rozkwitu i wydawania owoców. Owoce te są pokarmem potrzebnym do przetrwania istotom żywym. Po swej śmierci istoty schodzą do krainy zaświatów, by dać korzeniom Drzewa Życia energię do wydania nowych plonów. To nierozerwalny cykl gdzie żywe obraca się w umarłe a umarłe powraca do życia.

XIBALBA to w wolnym tłumaczeniu “Miejsce strachu”, według majów mityczna kraina zaświatów położona pod powierzchnią ziemi, gdzie dusze wędrują po śmierci. Legenda głosi, że wejście do niej mieści się w ciemnej szczelinie Drogi Mlecznej. Xibalbe zamieszkują duchy przodków które czują i pracują tak jak ludzie, znają ból i pragnienie, radość i smutek.

DRZEWO ŻYCIA symbolizuje raj, obfitość i nieśmiertelność. Wyraża kosmiczną moc, odwieczny cykl narodzin i śmierci.  Stanowi oś łączącą trzy światy: niższy-piekielny, pośredni-ziemski i wyższy-niebiański. Co można odnieść również do trzech sfer umysłu: nadświadomość, świadomość i podświadomość, gdzie korona symbolizuje umysł, pień ciało, a korzenie instynkty.

Projekt “XIBALBA drzewo życia” porusza kilka form percepcji, oddziaływając na słuch,ruch i wzrok. Dotyka zagadnień przemijania-odradzania, życia-śmierci, ciemności-jasności, bieli i czerni, czyli odwiecznego kręgu karmy. Jako elementy wykorzystuje symbole pradawne i powszechne tak aby stworzyć uniwersalny język wyrazu.

EXHIBITION/WYSTAWA :

2013 | PL Gdynia  3A Project Space & galeriawdomu.pl

Search