TEKHELET

TEHELET – I’ve light in Myself

TEKHELET combines water and sky, the substances from which the human body was created. The same body according to different religions was created in the image and likeness of God, means it has a divine principle. In most religious systems the manifestation of God or divine energy is light. I deeply believe that each of us is the bearer of light – the energy of creation.

I traced my hand and eye, referring to the symbols of body and divinity commonly known in culture (hamsa / hand of fatima and eye of Horus). With the help of these two elements, I created a mobile light installation in which the hand / mudra is moved to the open hand with the closed and then the open eye. In the next sequence, the eye and then the hand closes. The installation shows the transition from the internal / private world (meditation / sleep state) to the public world / shared with other people (observation / contact). Looping / multiplicating the displayed message refers to a smooth transition from the internal world to the outside world and vice versa, which is an inseparable element of everyday life and is repeated every day.

The installation is made in the neon LED technology with dimensions of 120 x 68cm, and emanates pure white light. I consciously used the language of profanum (neonons are known in pop culture mainly as an advertising medium) to tell about the sacrum (divinity – its relationship with the body and the relationship of the body with the environment).

TEKHELET czyli MAM W SOBIE ŚWIATŁO

TEKHELET łączy wodę i niebo, czyli substancje z których powstało ludzkie ciało. To samo ciało wedle różnych religii stworzone zostało na obraz i podobieństwo Boga, czyli ma w sobie boski pierwiastek. W większości systemów religijnych manifestacją Boga lub boskiej energii jest światło. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest nosicielem światła – energii stworzenia.

Obrysowałam swoją dłoń oraz oko odnosząc się do powszechnie znanych w kulturze symboli łączących element ciała i boskości (hamsa/ręka fatimy oraz oko Horusa). Za pomocą tych dwóch elementów stworzyłam ruchomą instalację świetlną, w której następuje przechodzenie z pozycji zamkniętej dłoni/mudry do symbolu otwartej dłoni z zamkniętym, a następnie otwartym okiem. W kolejnej sekwencji oko, a póżniej dłoń zamykają się. Instalacja pokazuje przejście ze świata wewnętrznego/prywatnego (stan medytacyjny/sen) do świata publicznego/dzielonego z innymi ludźmi (obserwacja/kontakt). Zapętlenie/multiplikacja wyświetlanego komunikatu odnosi się do płynnego przechodzenia ze świata wewnętrznego do świata zewnętrznego i na odwrót, co stanowi nieodłączny element codziennego życia i każdego dnia powtarzane jest na nowo.

Instalacja jest wykonana w technologii neonu LED o wymiarach 120 x 68cm, i emanuje czystym białym światłem. Świadomie użyłam języka profanum (neony znane są w popkulturze głównie jako nośnik reklamy) aby opowiedzieć o sacrum (boskości – jej zależności z ciałem i relacja ciała z otoczeniem).

2017 | 26.08.17 – Warsaw – Academy of Fine Art | Spokojna Gallery | OR – LIGHT | project TEHELET – I’ve light in Myself / neon light | collective exhibition

Search