MATRICE

Matrice System

sense of security in space

From the beginning of human existence, people have lived in groups and have always had atavistic (primary) need for closeness which creates a sense of security. Already in our mother’s womb we are snuggled, we feel the warmth of our mother’s bodies and we receive muffled signals from the outside, which allows us to evolve properly. If we are not surrounded by intimacy, closeness and calmness, from the first days of our lives, our sense of security drops drastically. Children who are not touched or hugged become aggressive and withdrawn, they don’t have self confidence, they can’t integrate in a group and build relationships. The sense of touch inherited from our primary ancestors fosters social skills. If as a modern human we do not learn how to use those primitive instincts and reflexes encoded in our DNA, we will become unhappy individuals unable to build social relationships and protect our mental health.

supervisor: dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Faculty: Architecture and Design

ASP GDAŃSK

Keywords: #security #senses #space #relaxation #calm #mindfulness #holistic #asylum #shelter

2. two fragrances composed specifically for this exhibition: FLORA and COSMONAUTICA.

The first one is based on forest therapy, has a strong calming effect, and in the dehumanized space of the cosmos it gives one the experience of being in the nature. The second one evokes the metallic smell of a sterile spacecraft. Forest therapy created by Dr. Quing Li was the basis for aromatherapy sessions in Habitat, and the basis for the creation of FLORA fragrance. You can read about forest therapy in the book „Shinrin-yoku. Artand theory of forest baths”, which talks about how contact with nature helps us maintain mental and physical health.

The MATRICE project assumes two solutions:

  1. MATRICE SYSTEM formulates design guidelines on how to design spaces on Earth and in space that give us / strengthen our sense of security with the help of sensory stimuli: sight, hearing, smell and touch. MATRICE SYSTEM was developed on the basis of research of human behaviour and needs both at home and in public spaces, in nature and in the city, taking into account extreme situations such as isolation in space.

  2. OBJECT MATRICE is a model and mobile space designed according to the rules of the MATRICE SYSTEM. OBJECT MATRICE is a therapeutic / cognitive space that will gather and accumulate all the features needed to regain balance. OBJECT MATRICE should be an available production and a multiplicative solution.

In my work on this project, I am cooperating with psychologists, therapists and psychiatrists. I am consulting the project with biotechnologist, engineers and people creating solutions for medicine. I am experiencing, studying and learning about various ways of maintaining human holistic psychophysical health. I have also subjected myself to isolation (simulation of a space mission to the moon in the Lunares Habitat 2018). I intend for the project to have a sound scientific basis and to be supported by the research of needs of users to whom this space is dedicated. MATRICE is not just a creative expression relating to a real problem. MATRICE is created as a tool to work with the problem. The problem being a diminished sense of security in different environments and for different users who are characterised by the same ways of (check Polish version!) receiving reality by means of the senses.

System Matrice

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni.

Projektowanie przestrzeni o działaniu terapeutycznym

z uwzględnieniem życia w izolacji na przykładzie Habitatu LUNARES.

Teza: Terapeutyczne działanie przestrzeni poprzez obiekt o cechach bodźców zmysłowych.

Od powstania gatunku ludzkiego człowiek żył w skupiskach i ma atawistyczną potrzebę bliskości, która buduje w nas poczucie bezpieczeństwa. Już w łonie matki jesteśmy cały czas otuleni, odczuwamy ciepło i odbieramy przytłumione sygnały z zewnątrz co pozwala nam prawidłowo się rozwijać. Jeżeli od pierwszych dni życia, nie jesteśmy otaczani bliskością i spokojem nasze poczucie bezpieczeństwa drastycznie spada. Dzieci nie dotykane i nie przytulane są agresywne albo wycofane, nie mają pewności siebie, nie odnajdują się w grupie i nie potrafią budować relacji. Dotyk odziedziczony po naszych zwierzęcych przodkach kształtuje umiejętności społeczne. Jeżeli jako ludzie nowoczesności nie nauczymy się kasować tych pierwotnych instynktów i zakodowanych w DNA odruchów, bez dotyku i kojenia pozostałych zmysłów staniemy się nieszczęśliwymi jednostkami niezdolnymi do budowania relacji społecznych i zachowania zdrowia psychicznego.

promotor: dr hab. Bogumiła Jóźwicka prof. ASP

Widział Architektury i Wzornictwa

ASP GDAŃSK

Słowa kluczowe: #bezpieczeństwo #zmysły #przestrzeń #relaks #spokój #wyciszenie #holistyka #azyl #schronienie

Projekt MATRICE zakłada dwa rozwiązania:

I. SYSTEM MATRICE to wytyczne projektowe, mówiące o tym jak projektować przestrzenie ziemskie i kosmiczne które dają nam/wzmacniają w nas poczucie bezpieczeństwa, za pomocą bodźców zmysłowych: wzroku, słuchu, zapachu i dotyku. SYSTEM MATRICE zostanie opracowany na podstawie badań zachowań i potrzeb ludzki zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, publicznych, w naturze oraz w mieście z uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych takich jak izolacja kosmiczna.

II. OBIEKT MATRICE będzie modelową i mobilną przestrzenią zaprojektowana według zasad SYSTEMU MATRICE. OBIEKT MATRICE stanowić będzie przestrzeń terapeutyczno/poznawczą, która skupi i skumuluje wszystkie cechy potrzebne do odzyskania/zachowania równowagi. OBIEKT MATRICE ma być rozwiązaniem dostępnym, produkcyjnym i multiplikowalnym.

W pracy nad projektem współpracuję z psychologami, terapeutami i psychiatrami. Projekt konsultuje z biotechnologami, inżynierami i ludźmi tworzącymi rozwiązania dla medycyny. Doświadczam, badam i poznaję zarówno różne formy holistycznego utrzymania człowieka w zdrowiu psychofizycznym, jak i sama poddaje się izolacji (symulacja misji kosmicznej na księżyc w Habitacie Lunares 2018). Zależy mi aby projekt miał rzetelne podstawy naukowe oraz poparty był badaniami potrzeb użytkowników, którym przestrzeń ta jest dedykowana. MATRICE nie ma stanowić jedynie twórczej ekspresji na temat realnego problemu. MATRICE w założeniu ma powstać jako narzędzie do pracy z problemem poczucia bezpieczeństwa w różnym środowisku i dla różnych użytkowników, których cechuje ten sam sposób odbierania rzeczywistości za pomocą zmysłów.

TIME/OKRES: 2017/2020

Search